AKSIOLOGI HADIS AHKAM TENTANG MAHAR

Zurifah Nurdin

Abstract


Pemberian mahar oleh laki-laki kepada perempuan yang akan menjadi istrinya adalah merupakan pemberian wajib, karena mahar merupakan simbol kemampuan dan kewajiban suami akan nafkah terhadap istri. Al qur’an maupun hadis menerangkan bahwa mahar itu pemberian wajib, Rasulullah sendiri juga memberikan mahar kepada perempuan yang akan dikawininya. Adapun besaran dari pada mahar disesuaikan dengan kemampuan laki-laki dan disesuaikan dengan kebiasaan yang ada, lain dari pada itu mahar juga harus diatas kerehdo’an perempuan yang akan dikawininya

Keywords


Mahar;Kewajiban;Nash

Full Text:

PDF

References


. Bukhari, Bab” Tazawajal mu”asira “ardhul marati Nafsihaa. Hadis No 4697 . lihat juga dalam kitab Shohih al Bukhari dan Muslim; Alita Aksa Media: Jakarta 2013. H 377

Bukhari, Hadis No 5422, Bab “Khatama Min Hadid” Al Bukhari. Hadis No 4642. Bab” Al Qiraatu “an zhohril Qolbi”

Muslim, Hadis No 2554. Bab “As Shidaaqu wajawaazu kaunihi ta’liimul Qur’an”

Bukhari. Hadis No 4727. Bab “ ‘Aradhu al Marati Nafsihaa ‘ala ar Rijali al Shaa lihi”

Buhkari. Hadis No 4752. Bab “ At tajwiiju “ala al Qur’an wabighairi shidaaqi”

Bukhari. Hadis 4731. Bab “ An Nazhoru ilal Marati Qabla at Tazwiiju”

An Nasa’I. Hadis No 3149. Bab “ Zikru Amri Rasulullah Saw fii An Nikahi Waazwaajihi”

An Nasa’I. Hadis No 3228. Bab “ Al Kalamulazii Yan’Aqidu Bihi an Nikahi”

An Nasa’I. Hadis No 3287.Bab” Atzwiiju “Ala Suwari Minal al Qur’an”

Sunan Daromi. Bab “Kam Kaanat Muhuuru Azwaaji An Nabiy wabanatihi” Juj 6. H 491

MUSLIM , Bab Ashodaqah wajawaazukainihi ta’limul qur’an’ juj 2. H 1042

Sunan Ibnu Majah. Bab” Shidaqu An Nisa’I” Juj 6. H 77

Bukhari. Hadis No 4751. Bab “Tazawajul Mu’Ashiru ‘Ardhu al Mar’ati Nafsiha”

.Sunan Daromi.Bab “ Baabu Kam Kaanat Muhuuru Azwaaji an Nabiy Wabanaatihi”

Tirmizi. Hadis No. 1064. Bab”Tazawaja Rojulu al Mar’ata” KHI Pasal 1 poin d

Departemen Pendidikan Nasional” Kamus Besar Bahasa Indonesia”(Balai Pustaka, Th 2008. H. 696

Abdurahman Aljaziri” Kitab al Fiqh a’la Mazhab al Ar Ba’ah (Daar al Kutub al Islamiyah, Beirut. Th, 1990). H 89

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy”Fiqhul Sunnah” Th. H. 93

Ibid,

Ibnu Rusyd “ Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid,(Beirut; Daar alFikr, th 2005) Juj 2 h. 16

Sayyid Sabiq “ Fikih Sunnah”Juj 3 (Dar Fath Lil ilmi al Arabiy. Jakarata, Cakrawala Publising) : 2011).H. 410-413

Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili”Fiqh Islam Wa Adilatuhu”(persi terjemahan) ( Darul Fikri,) Gema Insani jilid 9 Jakarta. H 82

Lebih lengkapnya lihat KHI. Ps 30 sampai dengan 38


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexing by :