KHAWARIJ; SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

Saleh Saleh

Abstract


Ketidak puasan atas terjadinya tahkim antara Ali dan Mu’awiyah telah menyulut sebagian dari tentara Ali untuk memisahkan diri dan melakukan pemberontakan. Inilah generasi pertama Khawarij lahir. Mereka menolak hasil dari tahkim yang menyebabkan kalahnya Ali dan turunnya dari jabatan sebagai Khalifah. Dengan jumlah sekitar dua belas ribu orang akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Khawarij bersikap bermusuhan terhadap Ali maupun terhadap Mu’awiyah. Mereka beranggapan, orang-orang Islam selain mereka sendiri adalah kafir dan halal darahnya serta kekayaannya. Dalam tulisan ini akan diurai sejarah serta perkembangan aliran Khawarij serta sekte-sekte yang ada didalamnya dan ajaran pokok yang dianutnya.


Keywords


Khawarij, Tahkim, Pemikiran Islam, Perang Shiffin

Full Text:

PDF

References


Harun Nasution, Teologi Islam, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1978), h.1.

Amat Zuhri, Warna-Warni Teologi Islam (Ilmu Kalam), (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, cetakan 1. 2008), h. 8.

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2160989-mazhab-khawarij/#ixzz1t2RvPkiy

Ibid,.

Harun nasution, teologi Islam, Aliran-aliran sejarah analisis perbandingan (Jakarta: UI-Press, cetakan V, 1986), h.11.

Mulyadi & Bashori, Studi Ilmu Tauhid/ Kalam, (Malang: UIN Maliki Press (Aggota IKAPI, 2010), hlm.102-104.

Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, (Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKPAI, cetakan V, 1998), hlm 124-125.

Sahilun A. Nasir, Kiai Haji, Pemikiran Kalam (Teologi Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 123.

Mulyadi & Bashori, Op.Cit, h. 100.

Mulyadi & Bashori, Ibid, h. 101-102.

Mulyadi & Bashori, Ibid, h. 104

https://almanhaj.or.id/3204-6e-munculnya-kaum-khawarij.htm

Sahilun A. Nasir, Kiai Haji,Op.Cit, h. 131-135.

Mulyadi & Bashori, Op.Cit, h. 107.

Pernyataan ini yang mereka gembor-gemborkan sebagai kata hak namun dengan kata-kata tersebut kebathilanlah yang dikendaki. Ali tidak bisa mnikuti jalan pikiran mereka, … demikian penjelasan dalam Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Kalam Muliya, 2001), h. 187-188.

Muhammad Ahmad, Tauhid Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.157-158.

Imam Muhammad abu Zahrah, Aliran Politik dan ‘Aqidah dalam Islam, Terjemahan Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib dari tarikh al-Madzahib al-Islamuyyah, (Jakarta: Logos, 1996), h. 83-84.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexing by :