ISTIQRĀ’ DAN PENERAPANNYA TERHADAP AL-QAWĀ`ID AL-FIQHIYYAH

Safriadi Safriadi

Abstract


Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah is a general theory of Islamic law produced through the istiqra’ '(induction) process. But such affirmation has never been done and to do so requires adequate evidence and analysis of the working techniques of al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah. The author in this study conducted a study of al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah compiled by Tāj al-Din al-Subki in his work al-Asybāh wa al-naẓā‘ir. This research is a library research with an approach to the philosophy of Islamic law. The results state that the work method istiqrā ', namely the principle of thinking that draws conclusions from empirical research on particular events into a unity of universal law. This legal conclusion will be applied (prediction) to the object of the problem which still has relevance to the particular things mentioned earlier. The role of istiqrā 'in the preparation of al-Qawā'id al-Fiqhiyyah in particular al-Qawā'id al-Asāsiyah is to take the essence of the rules of fiqh (furū') which have similarity to illat or wisdom which results are then formulated in general rules which includes cases of particular law below. Besides that, each rule always includes exceptions (muśtanāyat). This form of exception is in terms of the problem of induction in logic.


Keywords


al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, Istiqrā’

Full Text:

PDF

References


Andalusi̅, Abi H̟ayyan al-, al-Baḥr al-Muḥi̅ṭ, cet.II, Beirut: Da̅r al-Fikr, 1403 H.

Arberry, Arthur J, A Handlist of The Arabic Manuscripts, Dublin: Hudges Figgis & Co 1959.

Ash-Shiddiqie, Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Asmani, Jamal Ma’ruf, Mendamba Fiqh Riset, Mengembangkan Teori Istiqra̅’ Imam Syafi’i, Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol. 01, No. 01, Maret, 2009.

Asqalānī, Ibn Ḥajar al-, al-Durar al-Kāminaḧ fî A’yān al-Mi`aḧ al-Tsāminaḧ, Pen-taḥqīq: Muḥammad ‘Abd al-Mu’id Dhan, Beirut: Dar al-Jil, 1993.

Dār al-Iftā` Mesir (dar-alifta.org), al-Imām Tāj al-Dīn al-Subkī, Link: http://www.dar-alifta.org/ViewScientist.aspx?ID=87,

Djazuli, A., Fikih Jinayah, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Fa̅da̅ni̅, Muhammad Yāsīn al-, al-Fawā’id al-Janiyyah, Da̅r al-Rasyi̅d, t.th.

Ghazālī, Abū H̱āmid al-, al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmīyah, 2000.

Ghazī, Najm al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-, al-Kawākib al-Sā`irah bi A'yān al-Mi`aḧ al-‘Âsyiraḧ, Pen-taḥqīq: Khalīl Manṣūr, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyaḧ, 1997.

Ḥamawi, Aḥmad bin Muḥammad al-, Ghamzu ‘Uyūn al-Baṣā’ir Ḥāsiyah ‘Ala Asybāh wa Naẓā’ir Ibn Nujaim, Turki: Dār al-Thibā’ah al-Amīrah, 1290 H.

https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau. Diakses pada tanggal 12 Maret 2016.

Husni, Ijtihad Mu’amalah Ta̅j al-Di̅n al-Subki̅ dan Relevansinya dengan Perundang-undangan di Indonesia, Bandung; Disertasi UIN Sunan Gunung Jati, 2009.

Ismail, Sya'ba̅n Muḥammad, Uṣu̅l al-Fiqh; Tārīkhuh wa Rijāluh, Riyadh: Dar al-Marikh li al-Nasyr, 1981.

Jamal al-Dīn, Abū Fadl, Lisān al-‘Arab, Jld. XIII, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.

Jarhazī, ‘Abdullāh bin Sulayman al-, al-Mawāhib al-Sanīyah, Ttp: Dār al-Rasyīd, t.th.

Jawziyah, Ibn Qayyim al-, I’la̅m al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Alamin, Bairut: Dār al-Fikr, t.th.

Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, diterjemah oleh: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961.

Kha̅dimi̅, Nu̅ruddi̅n Mukhta̅r al-, Istiqra̅’ wa Dawruhu fi Ma’rifat Maqa̅ṣid al-Syari’ah, Ttp: Maktabah al-Rusydi, t.th.

Khallaf, ‘Abd al-Wahhab,‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, Beirut: Dār al-Qalam, 1978.

Mawjūd, Adil Aḥmad Abd al- dan Syaikh Ali Muhammad, Taḥqīq al-Asybāh wa al-Naẓā’ir li al-Subkī, Beirut: Dār al-Kutb Ilmiyah, t.th.

Mudzhar, Atho’, Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Musa, Kamil, al-Madkhal ila al-Tasyri̅’ al-Isla̅mi, Beirut: Muassasah Risalah, 1989.

Musbikin, Imam dan Aziz Mushaffa, Qawaidul Fiqhiyyah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Nadawī, ‘Alī Ahmad al-, al-Qawā‘ id al-Fiqhiyyah, Damaskus: Dār al-Qalam. 2000

Naisabur, Abū Husain Muslim bin al-Ḥajjaj al-, Ṣahīh Muslim, Ed. Muhammad Fuad ‘Abd al-Bāqi, Beirut: Dār Iḥyā al-Turāts, t.th.

Nujaym, Zayn al-‘Abidin bin Ibrahim ibn al-, al-Asybāh wa al-Naẓā`ir wa bi Ḥāsyiyatih Nuzhaḧ al-Nawāzhir ‘Alā al-Asybāh wa al-Naẓā`ir, Pen-taḥqīq: Muḥammad Muthi’ al-Ḥāfizh, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Rahīlī, Rājih al-, Fiqh ‘ Umar bin Khaṭṭāb, Mesir: Dār al-Garb, 1996, Cet. ke-1.

Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad bin ‘Umar bin al-Husayn al-, al-Maḥṣūl fi ‘Ilm al-Uṣūl, vol. 6, Riyad: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad bin Sa’ūd al-Islāmīyah, 1400 H.

Ridha, M. Rasyid, Sosiologi Hukum Islam, (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudhar), Jurnal AL-AHKAM,, Vol . 7294 No. 2, Desember 2012.

Ruki, Muhammad al-, Qawā‘id al-Fiqh al-Islāmī, Beirūt: Dār al-Qalam, 1998.

Subkī, Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī al-, al-Asyba̅h wa al-Naḍā’ir, Mesir: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, t.th.

Subkī, Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī al-, al-Ibhāj fī Syarh al-Minḥāj, vol. 3, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1995

Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥman bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-, al-Asybāh wa al-Naẓā`ir fî a-Nahw, Pen-taḥqīq: ‘Abd al-‘Ādil Sālim Mukarram, Beirut: Mu`assasaḧ al-Risālaḧ, 1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1439

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
Jurnal Ilmiah Mizani ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Bengkulu dan disebarluaskan dengan perijinan dibawah Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License..

__________________________________________________

JURNAL ILMIAH MIZANI: WACANA HUKUM, EKONOMI DAN KEAGAMAAN
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Bengkulu, Sumatra Indonesia

View My Stats