PENOLAKAN HADIS AHAD DALAM TINJAUAN SEJARAH INGKAR SUNNAH

Syahidin Syahidin

Abstract


Pembedaan hadis antara yang ahad dan mutawatir belum muncul pada masa Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat menerima hadis dari seseorang yang meriwayatkan kepada mereka setelah jelas status dan kredibilitas penyampainya.  Pembedaan tersebut baru muncul pada masa tabi’in dan sesudahnya. Menurut Ibn Hazm (w. 456 H), sesungguhnya seluruh kaum muslimin dahulunya menerima hadis ahad, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil dan dapat dipercaya. Lebih lanjut ibn Hazm menuturkan bahwa semua golongan melakukan itu samapai kemudian muncul Mu’tazilah satu abad sesudah hijriyah, lalu menetang ijma’ tersebut. Tulisan ini mencba mengungkap bagaimana sejarah munculnya penolakan terhadap kehujahan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam dari masa klasik hingga masa modern.


Keywords


Hadis Ahad, Inkar Sunnah, Mu’tazilah.

Full Text:

PDF

References


Muh}ammad ibn Abdullah al-H}akim al-Naisaburi, Ma’rifah ‘Ulum al-Hadith (Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1977), 93-96.

Abu ‘Umar ‘Usman ibn ‘Abdurrah}man ibn Salah, Muqaddimah ibn Salah} fi> ‘Ulum al-H{adith (Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 16.

Jalaluddin al-Suyut}i, Tadrib al-Rawi fi Sharh} Taqrib al-Nawawi (Riyad: Maktabah al-Kauthar, 1997, juz. 2), 632-636.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=299193 Di akses pada 14 Februari 2013.

Abu Bakar Ah}mad bin ‘Ali bin Thabit al-Khat}ib al-Baghdadi, al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 16-17.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Nuzhah al-Naz}ar fi Taud}ih Nukhbat Ahl al-Fikr fi Mus}t}alah} Ahl al-Athar (Damshiq: Mat}ba’ah al-S}aba>h}, cetakan ke 3, 2000), 51.

Yusuf al-Qaradawi, al-Marja’iyah al-‘Ulya>fi al-Isla>m Li Al-Qur’an wa al-Sunnah (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1996), 117-118.

Lihat Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis (Jakarta: Pustaka Pirdaus, cet. Ke-5, 2008), 133.

Lihat ‘Abd al-Muhdi> ‘Abd al-Qa>dir, Daf’u al-Shubha>t ‘An al-Hadith al-Nabawi (Cairo: Maktabah al-I>ma>n, 2010), 84.

Sa>lim ‘Ali al-Bahanasa>wi>, al-Sunnah al-Muftara’ ‘Alaiha (Kuwait: Dar al-Buh}u>th al-‘Ilmiyah, 1992), 140.

Muh}ammad Hamid al-Nasir, al-‘Asraniyyun bayn Maza’im al-Tajdid wa Mayadin al-Taghrib, terj. Abu Umar Bashir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 22.

al-Nas}ir, al-‘Asraniyyun bayn Maza’im al-Tajdid, 23. Litah juga Abd al-Qahir al-Baghdadi, al-Farq bayn al-Firaq, (Bairut: Maktabah al-‘As}riyyah, 1995), 127-142.

Abu Lubabah Husain, Mauqif al-Mu’tazilah min al-Sunnah al-Nabawiyah, terj. Usman Sy’roni (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 77-78.

Abdul Majid Khon, Pemikiran Modern dalam Sunnah; Pendekatan Ilmu Hadis (Jakarta: Prenada Media Grop, 2011), 51. Lihat juga Abd al-Qahir al-Baghdadi, al-Farq bayn al-Firaq, (Bairut: Maktabah al-‘As}riyyah, 1995), 158-159.

Majid Khon, Pemikiran Modern dalam Sunnah, 51

Mus}t}fa al-Siba’i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri’i al-Islami (t.tp: Dar al-Waraq, 2000), 142.

Muhammad bin Ali al-Shaukani, Irshad al-Fuh}ul ila Tah}qiq al-H}aq min ‘Ilm al-Usul (Riyad}: Da>r al-Fad}i>lah, 2000), 39.

Rif’at Fauzi Abd al-Muta}lib, Tauthiq al-Sunnah fi Qarn al-Thani al-Hijr; Asasuhu wa Ijtijahatuhu (Kairo: Maktabah al-Khanaji, 1983), 90.

Ali Mus}t}afa Yaqub, Kritik Hadis (Pustaka Firdaus, cetakan ke-5, 2008), 46-47.

Ahmad Amin, Fajr al-Islam cet. Ke-2 (Kairo: Maktabah al-Nahd}ah al-Mis}riyah, 1975), 218.

Abu Rayyah, Adwa ‘ala al-Sunnah (Kairo: Da>r al-Ma’a>rif. tth), 250.

Muhammad Mus}t}afa al-Az}ami, Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya, terj. Ali Mustafa Yuqub (Jakarta: Pustaka Pirdaus, cet. 3, 2006), 46.

Mus}t}fa al-Siba‘i, al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri’i al-Islami (t.tp: Dar al-Waraq, 2000), 122.

Ali Mus}t}afa Yaqub, Kritik Hadis (Pustaka Firdaus, cetakan ke-5, 2008), 48.

Mahmud Shaltut, al-Islam ‘Aqidah wa Shari’ah (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), 58-59.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Index By:

 Google ScholarIndonesia One Search

Garuda       

Creative Commons License 

View My Stats

Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam ini diterbitkan oleh Jurusan Adab IAIN Bengkulu dan Disebarluaskan dengan perijinan dibawah Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Bengkulu, Sumatra, Indonesia