PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF THAHA HUSEIN DALAM KITAB MUSTAQBAL AL-TSAQĀFAH FĪ MIṢR

Wan Muhammad Fariq, Muhajir Darwis, Aisyah Nuramini

Abstract


Thaha Husein merupakan cendekiawan yang tunanetra sejak kecil, namun banyak melakukan perubahan signifikan pada bidang pendidikan di Mesir. Jabatan sebagai Menteri Pendidikan yang diamanahkan kepadanya dimanfaatkan untuk perubahan pendidikan yang sebelumnya telah kehilangan relevansi dengan zaman, memperlambat pembangunan sumber daya manusia, dan memperpanjang dominasi asing terhadap kemerdekaan negara Mesir. Thaha Husein menggratiskan pendidikan, melakukan perubahan kurikulum, metode, dan menampilkan pedidikan di Mesir yang lebih humanis dan modern dibandingkan sebelumnya.


Keywords


Curriculum, Method, Thaha Husein

Full Text:

PDF

References


Albert Hourani, Al-Fikr al-Araby fi ‘Aṣr al-Nahdhah 1798-1939 (Diterjemah oleh Karim Azqul dari judul aslinya Arabic Thought in The Liberal Age 1798-1939), (Beirut : Dar al-Naḥar li al-Nashr, t.th)

Al-Istanbulī, Mahmȗd Mahdī, Thaha Husein fi Mīzān al-Ulamā’ wa al-Addibbā’, Cet. I; (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1983)

Al-Jundi, Anwar, Ṭaha Ḥusein; Ḥayatuhu wa Fikrahu fi Dhou’ al-Islam, Cet. II; (Kairo : Dar al-I’tiṣām, 1977)

Al-Sakut, Ḥamdi, dan Marsden Jones , A’lām al-Adab al-Mu’āṣir fī Miṣr ; Silsilah Biyujrafiyah Naqdiyah bi Biyujrafiyah ; Ṭaha Ḥusein, Cet. II; (Kairo : Dar al-Kitāb al-Miṣr, 1982)

Anwar, Sholihul. "Sekulerisme dan Perkembangan Studi Islam (Analisis Model Pendekatan Timur Dan Barat)." JURNAL PEDAGOGY 12.2 (2019)

Badir, Aḥmad Abdul Fataḥ, Al-Amir Aḥmad Fu’ad wa Nash’ah al-Jami’ah al-Miṣriyyah, (Kairo : Maṭba’ah Jami’ah al-Fu’ad al-Awwal, 1950)

Cullinan, Bernice E., School Library Media Research; Research Journal of the America Association of School Librarians, Vol. III, (New York : U.S Department Of Education, 2000)

Ḥamdi al-Sakut dan Marsden Jones, A’lām al-Adab al-Mu’āṣir fī Miṣr ; Silsilah Biyujrafiyah Naqdiyah bi Biyujrafiyah; Thaha Husein, Cet. II; (Kairo: Dar al-Kitāb al-Miṣr, 1982),

Husein, Thaha, Al-Ayyām, Cet. I; (Kairo : Markaz al-Ahrām li al-Tarjamah wa al-Nashr, 1992)

_____, dkk, Ha’ula’ Hum al-Ikhwan, (file Pdf, t.th)

_____, Falsafah Ibn Khaldun al-Ijtima’iyah (Diterjemah dari bahasa Prancis ke dalam bahasa Arab oleh Muḥammad Abdulllah ‘Anan), (Kairo : Maktabah al-Usrah, 2006)

_____, Fi al-Shi’ri al-Jahily, (Tunisia : Dar al-Ma’arif, t.th)

_____, Min Āthār Musṭafa Abd al-Razaq, (Kairo : Dar al-Ma’arif, 1957)

_____, Mustaqbal al-Thaqāfah fī Miṣr, Cet. II; (Kairo : Dār al-Ma’ārif, t.th)

Ihsan, Muhammd, "Pendidikan Islam dan Modernitas di Timur Tengah: Studi Kasus Mesir." Hunafa: Jurnal Studia Islamika 4.2 (2007):

Iqbal, Muhammad, Pemikiran Politik Islam. Kencana, 2015.

Khobir, Mohammad Azza Nasrul. "DILEMA PENGGUNAAN SYI'IR JAHILIYYAH DALAM TAFSIR" Kajian Atas Pemikiran Thaha Husein"." Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2.02 (2020)

Muzakki, Akhmad. "Unveiling Thaha Husein's controversy on classical Arabic literature existence (critical methodology of the book ‘Fi al-adab al-jahili’)." Lingua 15.1 (2020)

Nashir, Haedar. "Sekuralisme Politik dan Fundamentalisme Agama: Ketegangan Kreatif Hubunan Agama dan Politik." Unisia 45 (2016)

Syaminan, M. "Analisa Pemikiran Politik Islam." JURNAL ILMU POLITIK 1.1 (2009)

Szyliowics, Joseph S., Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam (Diterjemah oleh Achmad Djainuri dari judul aslinya Education and Modernization In Midle East)), (Surabaya : Al-Ikhlas, 2001)

Tafsir, Ahmad, Ilmu Pendidikan Islam, Cet. II; (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013)

Tadjuddin, Muhammad Saleh, Mohd Azizuddin Mohd Sani, and Andi Tenri Yeyeng. "Dunia Islam dalam Lintasan Sejarah dan Realitasnya di Era Kontemporer." (2017)

Wahid, Abd. "Pemikiran politik dalam Islam." Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 9.1 (2010)

Wijaya, Aksin. "MENGGUGAT OTENTISITAS SYI'IR JAHILIYAH (Telaah atas Kritik Thoha Husein Terhadap Nalar Tafsir Syi'ri)." JURNAL'ANIL ISLAM 3.1 (2015)
DOI: http://dx.doi.org/10.29300/btu.v6i1.4238

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed by :

   Garuda

 

free web stats al-bahtsu Visitors