PEMIKIRAN TASAWUF SYEIKH IBN ‘ATOILLAH AS-SAKANDARI DALAM KITAB AL HIKAM (Kajian Tentang Rekonstruksi Dan Kontribusi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pendidikan Islam)

Azizah Aryati

Abstract


Tergolong ulama yang produktif, dengan lebih dari 20 karya meliputi bidang tasawuf, tafsir, aqidah, hadits, nahwu, dan ushul fiqh. Dari beberapa karyanya itu yang paling terkenal adalah kitab al-Hikam. Buku ini disebut-sebut sebagai magnum opusnya. Kitab itu sudah beberapa kali disyarah. Antara lain oleh Muhammad bin Ibrahim ibn Ibad ar Rundi, Syaikh Ahmad Zarruq, dan Ahmad ibn Ajiba. Beberapa kitab lainnya yang ditulis adalah Al-Tanwir fi Isqath al-Tadbir, ‘Unwan at-Taufiq fi’dab al-Thariq, miftah al-Falah dan al-Qaul al-Mujarrad fil al-Ism al-Mufrad. Yang terakhir ini merupakan tanggapan terhadap Syaikhul Islam ibn Taimiyyah mengenai persoalan tauhid. Kedua ulama besar itu memang hidup dalam satu zaman, dan kabarnya beberapa kali terlibat dalam dialog yang berkualitas tinggi dan sangat santun. Ibn Taimiyyah adalah sosok ulama yang tidak menyukai praktek sufisme. Sementara Ibnu ‘Atha’illah dan para pengikutnya melihat tidak semua jalan sufisme itu salah. Karena mereka juga ketat dalam urusan syari’at.

 

Key words: Pemikiran, Tasawuf, al-Hikam

References


Al-Qur’an dan Tarjamah.

Hawash Abdullah, Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-Tokohnya di Nusantara, Al-Ikhlas, Surabaya, 1930.

Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Rajawali Press,jakarta, 2010

M. Sholihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf, Pustaka Setia, Bandung, 2008.

Victor Tanja, Himpunan Mahasiswa Islam (Jakarta: Sinar Harapan, 1982).

Zulkifli, Sufism in Java: The Role Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java (Leiden-Jakarta: INIS, 2002).

Andi Faisal Bakti, Islam and Nation Formation in Indonesia: From Communitarianto Organizational Communications (Jakarta: Logos, 2000).

Nor Huda, Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).

M. Jamil, Cakrawala Tasawuf : Sejarah, Pemikiran dan Kontekstualitas (Jakarta: Gaung Persada, Press, 2004).

Julian Baldick, Islam Mistik :Mengantar Anda ke Dunia Mistik, terj. Satrio Wahono (Jakarta: Serambi’ 2002).

Simuh, Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996).

Aboebakar Aceh, Pengantar Ilmu Tarekat: Uraian tentang Mistik ( Solo: Ramadhani, 1990, Cet. VI).

Nor Huda, Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).

Al-Attas menduga bahwa Ibn ‘Atoillah As-Sakandari meninggal sebelum 1607. Pendapatnya ini didasarkan pada sebuah syair pendek yang berjudul Ikatan-Ikatan ‘Ilmu al-Nisa’. Uraian lebih lengkap baca Syed Muhammad Naquib al-Attas, The Mysticim of Ibn ‘Atoillah As-Sakandari (Kulala Lumpur, University of Malai Press, 1970 ).

Azyumardi Azra, Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal (Bandung: Mizan, 2002).

Alwi Sihab, Islam Inklusif Menuju Sikap terbuka Dalam Beragama, (Bandung: Mizan, 2005).

Victor Tanja, Himpunan Mahasiswa Islam (Jakarta: Sinar Harapan, 1982).

Zulkifli, Sufism in Java: The Role Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java (Leiden-Jakarta: INIS, 2002).

Andi Faisal Bakti, Islam and Nation Formation in Indonesia: From Communitarianto Organizational Communications (Jakarta: Logos, 20000).

Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Islam, terj. Mulyadi Kartanegara (Jakarta: Paramadina, 1999).

Zainul Milal Bizawie, Perlawanan Kultural Agama Rakyat: Pemikiran dan Paham Keagamaan Syeikh Ahmad al-Mutamakkin dalam Pergumulan Islam dan Tradisi (1645-1740) (Yogyakarta dan Jakarta: SAMHA dan KERiS, 2002).

Syekh Nur ad-Din ar-Raniri, Rahasia Manusia Menyingkap Ruh Ilahi, (yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003).

Amin Abdullah, dalam Metodologi Studi Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Abdullah dan T. Karim, MR. (ed), Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1989).

Djam’annuri, Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-Agama (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2000).
DOI: http://dx.doi.org/10.1161/.v5i1.746

DOI (PDF (Bahasa Indonesia)): http://dx.doi.org/10.1161/.v5i1.746.g663

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
 

Indexing by :

   

    Indonesia One Search

 _______________________________________________

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License..

__________________________________________________

MANHAJ: JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LPPM IAIN BENGKULU
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Bengkulu, Indonesia

 

View My Stats