Beberapa Perbedan Masalah-masalah Nahwu Antara Bashrah dan Kufah dalam Kitab Al-Inshaaf Fi Masaa’il Al-Khilaf Bain Al-Nahwiyyin Al-Basryyin Wa Alkufyyin dan Dalil-Dalil Nahwu yang Digunakan

Neldi Harianto

Abstract


Dua aliran utama dalam khasanah pemikiran nahwu adalah aliran Bashrah dan Kufah. Keduanya tidak dapat disangkal sebagai pemuka dalam jalan bagian kajian nahwu (gramatika Arab). Seandainya aliran Bashrah disebut peletak dasar nahwu maka aliran Kufah merupakan mata rantai dari pengokoh kajian gramatika Arab terutama dengan ciri khas tertentu yang terkadang merupakan pendekatan yang berdiri diametral dengan aliran Bashrah. Secara sederhana dapat dikatakan perbedaan kedua aliran nahwu tersebut terletak pada perbedaan metodologi yang digunakan oleh keduanya. Aliran Bashrah dalam banyak hal lebih berupaya menciptakan kaidah berdasarkan banyak contoh. Dengan demikian aliran Bashrah menganggap contoh yang sedikit tidak dapat dijadikan dalil atau paling tidak mereka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang syaadz. Berlawanan dengan aliran Bashrah, kita menemukan aliran Kufah lebih menganggap bahasa yang benar haruslah sebagaimana diriwayatkan oleh penuturnya betapapun syadznya riwayat itu.


Keywords


Nahwu, Basrah, Kufah.

Full Text:

PDF

References


al-Anbaariy, al-Inshaaf fi Masaa’il al-Khilaf bain al-Nahwiyyin al-Basryyin wa alkufyyin, Beirut Dar al-Fikr, tt.

_____________ al-Inshaf fi masail al-khilaf, (Kairo: Mathba’ah al-Istiqamah, 1964), Jilid I, hal. 300

Mahmud Ahmad Nahlah. Ushul An Nahwi Al Arabi. (Beirut: Darr Al Ma’rifah Al Jaami’iyyah. 2002)

Al Suyuthi. Al-Iqtiraah fi 'Ilm al-Ushuul al-Nahwi. (Beirut: Jarus Burs. 1987)

Mahmud Fajjal. Al-Ishbah fi Syarh al-Iqtiraah. (Damaskus: Dar al-Qalam.1989).

Shalah Rawwaiy, An-Nahwu al-‘Arabiy; Nasyatuhu, Tathawwuruhu, Madaarisuhu, Rijaaluhu, Daar Ghariib, al-Qaahira, 2000.

Tamam Hasan, Al-Usul : Dirasah Ibistimulijiyah li al-Fikr al-lughawiy ‘inda al- Arab, Dar Astaqofah : al-Magrib, 1991.

Yahya Bin Muhammad As Syawi. Al Mukhtashar Fi Ushul An Nahwi. (Al Qahirah: Jami’ah Al Azhar. 2005)
DOI: http://dx.doi.org/10.29300/ttjksi.v3i1.1552

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Index By:

 Google ScholarIndonesia One Search

Garuda ROAD: the Directory of Open Access scholarly Resources 

      

Creative Commons License 


Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam ini diterbitkan oleh Jurusan Adab UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Disebarluaskan dengan perijinan dibawah Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Bengkulu, Sumatra, Indonesia

View My Stats